GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

A-TANIMLAR

Sözleşmede Bulunan “DİSA OTOMOTİV” ibaresi Ergene 2 OSB, D-100 Karayolu, No: 139/1, Ergene, Tekirdağ adresindeki DİSA OTOMOTİV A.Ş. tanımlamaktadır.

Sözleşmedeki “FİRMA” İbaresi __________________________________________________________________________________

adresindeki __________________________________________________________________________________

şirketini tanımlamaktadır.

B-KAPSAM

Bu gizlilik sözleşmesinin tarafları ticari bir iş ilişkisi planlamaktadırlar. Bu iş ilişkisinin gerçekleştirilmesi için, iş ilişkisi süresince ve aynı şekilde bu iş ilişkisinin başlamasından önce bilgi alışverişi gereklidir.

Planlanan iş ilişkisi aşağıdaki alanların tümünde veya ayrı bir sözleşme ve fiyat teklifi formuyla anlaşılacağı üzere bazılarında yapılacaktır:

Hammaddelerin, yarı işlenmiş mamullerin, ürünlerin gönderilmesi, özel takımların geliştirilmesi ve imalatı veya aynı şekilde verilen teknik çizim ve veriler, teknik şartnameler, veritabanları, Excel, Access, Word gibi office dosyaları, firma finansal bilgileri, şirket stratejileri, katalog, broşür, sözleşme, anlaşma, teknik veri, tüm kayıt ve fiyat listeleri veya benzeri firmaya özel bilgiler.

FİRMA, DİSA OTOMOTİV tarafından iletilen bütün bilgi isteme başvurularını sadece DİSA OTOMOTİV’e sunmayı taahhüt eder. FİRMA aynı projeleri üçüncü kişilere sunmaya veya sadece bilgi iletmeye izinli değildir. Sözleşmeye yapılacak eklerin veya sözleşmede yapılacak değişikliklerin hukuken geçerli olmaları için yazılı şekilde yapılmaları gerekir.

Bu gizlilik sözleşmesinin konusu, planlanan işbirliğinin hazırlığı, bitirilmesi ve/veya ifası ile ilişkili olarak veya münasebetiyle, DİSA OTOMOTİV ve/veya onun müşterileri ve diğer ticari iş ilişkisi içerisinde bulunduğu firmalar veya kişiler tarafından FİRMA’nın kullanımına sunulan veya FİRMA’ya açıklanan, erişmesine müsaade edilen - özellikle finansal, teknik veya ticari türdeki - FİRMA’nın erişimine - hangi şekilde olursa olsun - müsaade edilen bilgilerdir.

FİRMA, şimdiye kadar kapsam başlığı ve madde 2’de tanımlanan bilgilerin kendisinde bulunmadığını beyan eder. Söz konusu bilgilerin bu sözleşmenin düzenlemelerine tabi olması kesin olarak kararlaştırılmıştır.

FİRMA, kapsam başlığı ve madde 2 altında tanımlanan konuları ve bilgileri, bilinen mantık bağlamındaki ticari ve işletme sırları olup olmadıklarına bakmaksızın, kesin bir şekilde sır olarak saklamayı ve gizli tutmayı taahhüt eder. Üçüncü kişilere, DİSA OTOMOTİV’in üst yönetiminin (Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Fabrika Müdürü) önceden açıkça yazılı rızasının bulunması hariç olmak üzere, özel ya da tüzel kişiliklere verilmesi kesin olarak yasaktır. Bu sır saklama yükümlülüğü herhangi bir sınırlama olmaksızın geçerlidir.

Eğer sözleşmenin kapsamı olan bilgilerin iş ilişkisinin ifası için verilmesi zaruri ise, bunların istisnai olarak FİRMA’ya karşı yazılı olarak en azından aynı şekilde gizli tutmayı taahhüt eden personele verilmesine müsaade edilir.

FİRMA’nın sır saklama yükümlülüğü sınırlama olmaksızın kendi personeline (şu an anda çalışan veya iş ilişkisi esnasında firmadan ayrılan) ve ilişkili olan diğer personele ve aynı şekilde FİRMA’nın doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu işletmelere, tedarikçilerine, müşterilerine ve taşeronlarına karşı da geçerlidir.

FİRMA, sözleşme kapsamında ve/veya herhangi bir sebeple DİSA OTOMOTİV’e aktardığı kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili özel düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere riayet ettiğini; kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını karşıladığını; gerekli bütün açık rıza, rıza ve onayların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili özel düzenlemelerde belirtilen şekil ve şartlara uygun olarak aldığını; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini; kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması için gerekli tüm açık rıza, rıza ve onayları aldığını ve diğer teknik gereklilikleri yerine getirdiğini; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin gereklilikleri yerine getirdiğini; veri güvenliğine ilişkin gereken teknik ve idari tedbirleri aldığını; aktarılan bütün bilgi ve belgelerin güncel olduğunu ve nihai olarak işbu kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun’a, ilgili özel düzenlemelere ve 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak temin edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA, aynı zamanda kendi aktardığı kişisel verilerle ilgili hiçbir hukuki, idari, cezai veya mali ihtilafın olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. FİRMA, aktardığı ve teslim ettiği veriler üzerinde mutlak tasarruf hakkını haiz olduğunu; hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun bu veriler üzerinde herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, üçüncü kişilerin işbu kişisel verilerin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; DİSA OTOMOTİV’in bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini ve DİSA OTOMOTİV’ya bu nedenle sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetme yetkisinin de bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİRMA, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

FİRMA, sözleşmenin konusunu oluşturan iş ilişkisi ile ilişkili olarak kapsam maddesi içerisinde bahsedilen bilgileri, DİSA OTOMOTİV’in önceden yazılı olarak verilen kesin rızası olmaksızın bizzat kullanmamayı veya başka herhangi bir şekilde değerlendirmemeyi veya hangi şekilde olursa olsun üçüncü bir kişinin kullanmasına veya değerlendirmesine müsaade etmemeyi, teşvik etmemeyi veya desteklememeyi taahhüt eder.

FİRMA, iş ilişkisinin meydana gelmemesi durumunda ve aynı şekilde iş ilişkisinin sona erdirilmesinden sonra bütün bilgileri DİSA OTOMOTİV’e eksiksiz olarak geri vermeyi veya onun talimatı üzerine tüm kâğıt ortamındaki çıktıları, bilgisayar kayıtlarını, emailleri ve benzeri tüm kayıtları tahrip etmeyi taahhüt eder. Bu, FİRMA’nın DİSA OTOMOTİV’den aldığı veya ona başka bir şekilde verilen kâğıt şeklindeki bütün belgeleri, veri taşıyıcısına kaydedilmiş ve aynı şekilde başka türlü taşıyıcı medyaların içerdiği veya onlara aktarılmış olan bütün bilgileri kapsar. DİSA OTOMOTİV tarafından bu konuda önceden rıza olmaksızın, kopya çıkarılması, bilgisayar çıktısı alınması veya hangi şekilde olursa olsun DİSA OTOMOTİV tarafından verilmiş bilgilerin çoğaltılması veya taşıyıcı bir medya aracına aktarılması kesin olarak yasaktır. Gerektiğinden dolayı yapılmış kopyalar, çıkarılmış suretler, taşıyıcı medya aracına nakletmeler ve benzeri aynı şekilde geri verme veya tahrip etme yükümlülüğüne tabidir.

FİRMA’nın bu gizli tutma yükümlülüğü zaman bakımından sınırsız olarak geçerlidir ve bu gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile başlar. Bu nedenle sadece iş ilişkisi süresinde değil, aksine bunun sona ermesinden sonra da zaman bakımından sınırlanmaksızın devam eder. Bu gizlilik sözleşmesinin olağan olarak feshedilmesi hakkı uzlaşma içerisinde, kesin olarak ve zaman bakımından sınırsız olarak mümkün değildir. Başka bir şekilde olağan üstü fesih etme hakkından - hukuken geçerli olduğu müddetçe - aynı şekilde karşılıklı bir şekilde zaman bakımından sınırsız olarak vazgeçilecektir.

FİRMA, bu gizlilik sözleşmesini bir personelinin veya başka bir şekilde ilişkili bir personelin ihlal etmesinden, sanki kendisi bu sözleşmeyi ihlal etmiş gibi sorumludur. Bu gizlilik sözleşmesine tabi olan bilgilerin üçüncü kişilere ifşa edilmesi veya yayımlanması veya bu bilgilerin bu sözleşmeye aykırı bir şekilde değerlendirilmesi durumunda, eğer bu sır saklamazlık, yayımlama veya değerlendirmenin ne kendisi ne de bu sözleşme bağlamında sorumluluğunu üstlendiği üçüncü kişi tarafından yapıldığını ispat edemez ise, FİRMA bu sır saklamazlık, yayımlama veya değerlendirme durumundan, kimin tarafından yapılmış olursa olsun, sorumludur. Eğer FİRMA bu kanıtı ortaya koyamaz ise, bu sır saklamazlıktan, yayımlamadan ve değerlendirmeden, sanki kendisi bizzat gerçekleştirmiş gibi sorumlu olacaktır.

Eğer FİRMA, ticaret kanunu, medeni kanun veya bu gizlilik sözleşmesinin düzenlemelerine göre sorumlu olduğu, bu sözleşmedeki yükümlülüklerden bir tanesini ihlal ederse veya üçüncü bir kişi bu yükümlülükleri ihlal ederse, FİRMA yapılan her ihlal başına hâkimin takdir hakkına bağlı olmaksızın DİSA OTOMOTİV’in uğrayacağı her türlü maddi veya manevi zararı sözleşme cezası olarak ödemek zorundadır. Bu sözleşme cezasının ödenmesi durumunda bile, DİSA OTOMOTİV’in bundan başka tazminat taleplerini geçerli kılma hakkı mahfuzdur.

Eğer bu gizlilik sözleşmesinin hükümlerinden bir tanesi kısmen veya tamamen etkisiz veya uygulanamaz olursa veya olacak olursa, bu durumdan bu sözleşmenin kalan diğer bütün hükümleri etkilenmez. Bu etkisiz veya uygulanamaz olan hüküm, tarafların bu etkisiz veya uygulanamaz hüküm ile amaçladıkları ekonomik menfaate en yakın olan etkili ve uygulanabilir bir hükümle değiştirilir.

Yanılgı, ticari ilişkinin esasının ortadan kalkması veya başka bir sebepten dolayı gizlilik sözleşmesine karşılıklı olarak itiraz edilmeyecektir. Bu vazgeçme bu sözleşmenin taraflarınca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

Bu gizlilik sözleşmesinin tarafları bu sözleşme ve aynı şekilde kapsam maddesi içerisinde tanımlanan iş ilişkisi bağlamında kararlaştırılan gizlilik sözleşmesi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kararlaştırmışlardır.

Münhasır mahkeme yeri olarak Çorlu’daki konu ile ilgili mahkeme kararlaştırılmıştır. DİSA OTOMOTİV, mahalli veya konu olarak ilgili her Türk veya yabancı mahkeme nezdinde FİRMA’ya karşı dava açma hakkı kesin olarak verilmiştir.

C-YÜRÜRLÜLÜK

A, B ve C maddelerinden oluşan bu sözleşme taraflarca ______________ tarihinde, iki nüsha olarak düzenlenip imza edilmiştir.