KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK POLİTİKASI

DİSA OTOMOTİV olarak;

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde yerel ve uluslararası iş etiği ilkelerine bağlı kalmayı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görürüz. Etik Politikamız, iş dünyamızdaki davranışlarımıza rehberlik etmek üzere ortaya koyduğumuz ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

1. YASALARA UYUM

Tüm yasa ve mevzuatlara harfiyen uyarız. Yeni çıkacak yasa, yönetmelik ve mevzuatı güncel olarak takip ederiz. Tüm faaliyetlerimiz; yasal mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve kurumsal politikalar esas alınarak yürütürüz. Kayıt dışı faaliyet yapılmaz. İş kayıtlarının doğruluk ve tutarlılığı esastır.

2. SORUMLULUK

Tüm çalışanlarımız, kurumsal imaj ve saygınlığın korunup geliştirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Kişisel davranışlarının yasal ve genel ahlak kuralları içinde kalmasına özen gösterir. Disa Otomotiv çalışanları olarak, hepimiz, etik politikamıza, tüm yasa ve düzenlemelere, firmamızın hazırladığı tüm talimat, prosedür ve yönetmeliklere uyum açısından sorumluyuz.

3. DÜRÜSTLÜK, GÜVEN ve EŞİTLİK

Açık ve dürüst iletişim kurarız. Müşteri, tedarikçi ve iş ilişkisine girilen tüm kişi ve kurumlarla dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Birbirimize eşit ve adil davranırız. Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve iş birliği esastır. Duygularımızla değil; aklımızla, işimizin öneminin ve güven sorumluluğumuzun farkında olarak hareket ederiz.

4. GİZLİLİK

Birbirimize, kurumumuza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve tüm iş ortaklarımıza ait özel bilgileri koruruz. Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin tümünü, çalışanlarımıza ait kişisel bilgileri ve iş ortaklarımıza ait tüm bilgileri üçüncü kişilere karşı gizli tutarız.

5. MÜŞTERİLER

Müşterilerimizle tutarlı, adil, özenli, hızlı ve duyarlı iletişim kurarız. Tedarik edilen veya üretilen tüm ürünlerde ve tüm sağladığımız hizmetlerde üstün kalite hedeflenir; müşteri ihtiyaç ve beklentileri tam karşılanır.

6. TEDARİKÇİLER

Tedarikçilerimizi adil ve eşit şekilde değerlendiririz. Hediye alışverişi yapmayız. Tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde açık, özenli, saygılı ve kibar davranırız. Talep edilen hizmeti açık ve detaylı olarak tanımlar; şartname, prosedür, talimat, teknik resim ve sözleşmeler ile tedarikçilerimizin de tanımlanmış çalışma şartlarına uygun çalışmasını bekleriz.

7. RAKİPLER

Yasalara uygun ve adil rekabet ederiz. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmaz, hiçbir kurumu veya şahsı asla kötülemez, yanıltıcı reklam yapmayız.

8. İŞ ARKADAŞLARI

Birbirimize her zaman açık, adil ve saygılı davranırız. Güvene dayalı, yardımsever, paylaşımcı ve dürüst ilişkiler geliştiririz. Çalışanlar arasında karşılıklı arkadaşlık, saygı, güven ve iş birliği esastır.

9. AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız arasında ücretler, terfi, ödül, eğitim, işe alma ve istihdam gibi uygulamalarda ırk, renk, yaş, cinsiyet, engellilik, gebelik, din, medeni durum, sendika üyeliği ve politik düşünce yapısına göre ayrım yapılmaz.

10. ÜRÜNLER

Ürünlerimizin güvenliği, güvenirliğini ve kalitesini her zaman en üst değerde tutarız. Hizmet ve ürünlerde üstün kalite hedefler; müşteri ihtiyaç ve beklentileri tam karşılarız. Maliyeti ne olursa olsun kaliteden asla ödün vermeyiz.

11. FİKRİ MÜLKİYET

Tüm fikri mülkiyet haklarını korur ve saygı gösterir, bu alanda uluslararası standartlara ve yasalara uyarız. Fikri mülkiyet haklarının meşru bir şekilde kullanımı ve kötüye kullanımdan kaçınılarak fikri mülkiyet haklarının zarar görmesini önleriz.

12. ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR VE EKONOMİ POLİTİKALARI

Yurtiçi ve yurtdışı ticaretimizde uluslararası yaptırımlara ve ticaret yaptığımız farklı ülkelerin ekonomi politikalarına tam uyum sağlar, ilgili mevzuat ve düzenlemelere riayet ederiz.

13. KAYNAKLARIN KULLANIMI

Şirket harcamalarına azami özen göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket ederiz.

14. İHLALLER VE MİSİLLEMENİN ÖNLENMESİ

Dürüst ve iyi niyetli bir şekilde bir ihlali veya şüphesini bildiren ve/veya Etik Politikamız ile ilgili bilgi isteyen çalışanlara herhangi bir misilleme (ayrımcılık, uzaklaştırma, hak kaybı, tehdit ya da taciz dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) yapılmaz. Çalışanların makul ya da haklı endişelerini bildirmesi sonucunda herhangi bir yasa dışı davranış olduğu ya da bir kuralın ihlal edildiği kanıtlanamasa dahi, ihbarda bulunana karşı hiçbir işlem yapılamaz.

 

Her türlü ihlal, bildirim veya iletişim için Disa Otomotiv Etik Kurulu’na etik@disaotomotiv.com eposta adresinden ulaşılabilir.

 

Doküman no: POL-002-00

Son revizyon tarihi: 19.12.2023
 

Bağlantı